You are currently viewing CORONAVIRUS (COVID-19) Statement on Precaution and Prevention Measures from the Island Lake First Nation Chiefs

CORONAVIRUS (COVID-19) Statement on Precaution and Prevention Measures from the Island Lake First Nation Chiefs

This is a statement to keep our membership informed and to help our communities deal with the onset of Coronavirus (COVID-19) in our region.

Message in Oji-Cree

Kuhkinuh Ahkoohzewin Oonji Biminigahdeg oohooh maah Canada kihduhki minaan oodoonji gunwawbundaanaawhah oohoowheh oshki Ahkoohzewin Coronavirus.

Quaii yuhk ji gunwhehni midziiyun miina gidaawin meewheh iihgaah jii maachih aahyaswaach muchi aakoozhew munnijooshuk.

Quaii yuhk gaasiinun gihninjiin Ghiiwii oozhitumunn egwah giibashgizhigun Ndawaach bikoo kinihking. Zhemaahk bikoo wehbinun gi ooskiigoom giidaah buchiihtaagun. Gaahhziinun zhemaach gegoon gaamaammow aabuchiidawniwung. Gawin zhaaminunn ghijaab ghikoot miina ghidoon.

Geespin gegoon kiiyaabuch wee khigendumun oowhooweh oskhi aakoozhewin Coronavirus, miihiimaah Ishaan Canada.ca/Coronavirus naanduh huh Yeh ishi ghidoon Ogimawunoong Canada ighaah jidibaygehyun 1-833-784-4397.

Aamiiweh windumoowhehwin Oonji Oogimawungoong Canada

Leave a Reply